Zoznam uznesení zo dňa 13. februára 2003

k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k návrhu na kompenzáciu záväzku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR voči pohľadávke Ministerstva financií SR s použitím štátnych finančných aktív
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2003 na podporu preventívnych programov
k správe o priebežnom plnení bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 678/2002, týkajúceho sa budovania riadiacich orgánov pre Rámec podpory Spoločenstva, pre Regionálny operačný program Slovenská republika, pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2 a pre Kohézny fond (k 31. 12. 2002) a plnení prioritnej úlohy vlády SR č. 21.6, schválenej uznesením vlády SR č. 1328/2002
k súhrnnej správe o plnení opatrení Národného akčného plánu zamestnanosti na roky 2002 a 2003 za rok 2002
k návrhu na zrušenie úlohy uznesenia vlády SR č. 273/2001 z prílohy č. 2 bod 25 – vyriešenie finančných vzťahov štátu a ŽSR
k návrhu na odkúpenie 10 % akcií spoločnosti Paroplynový cyklus, a. s. od Slovenských elektrární, a. s.
k návrhu dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2003
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vnútrozemskej plavbe
k návrhu na ratifikáciu Protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, berúc do úvahy výsledky rokovaní medzi zmluvnými stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych obchodných výhodách
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie v Považskej Bystrici
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Žiline a rozšírenie kanalizácie
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova
k finančnému memorandu ISPA pre rok 2002 pre projekt Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov
k návrhu žiadosti o financovanie z ISPA pre projekt Modernizácia teplárne v Žiline
k návrhu zákona o zaobchádzaní s chemickými látkami. ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách organizácie
k návrhu štatútu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu pokynov pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu ISPA
k návrhu na vyslovenie predbežného súhlasu s anglickou verziou Zmluvy o pristúpení SR k EÚ
k návrhu na odvolanie prednostu Okresného úradu v Prievidzi a na vymenovanie prednostu Okresného úradu v Prievidzi
k návrhu Projektu transformácie príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk
k návrhu na povolenie železničnej a cestnej prepravy personálu a techniky ozbrojených síl USA cez územie Slovenskej republiky za účelom akcií, týkajúcich sa Irackej republiky