Zoznam uznesení zo dňa 6. októbra 2010

k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 246/2006 Z. z. o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte uvádzaných na trh Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády SR č. 304/2008 Z. z.
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády uložených podpredsedovi vlády a ministrovi financií
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2011
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 z mesiaca november z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009
k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2011 až 2013
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na roky 2011 až 2013
k návrhu doplnku č. 1 k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2010 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2011 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2011 a rozpočtovému výhľadu na roky 2012 a 2013
k návrhu Národného akčného plánu pre energiu z obnoviteľných zdrojov
k návrhu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na čiastočné rozdelenie dodatočných finančných prostriedkov pre SR zo zdrojov EÚ v súvislosti s preventívnymi protipovodňovými opatreniami a podporou územia Bratislavského samosprávneho kraja
k návrhu na poverenie podpredsedu vlády a ministra financií vykonávaním právnych úkonov v súvislosti s vymenovaním predsedníčky Výkonného výboru Fondu národného majetku SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2010
k návrhu navýšenia rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a informácii o ukončení Koncesnej zmluvy a jej Dodatkov
k návrhu na vymenovanie prednostu Krajského stavebného úradu v Košiciach
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu Bratislava
k návrhu na odvolanie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a vymenovanie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov v rozpočtovej kapitole Slovenská informačná služba na rok 2011