Zoznam uznesení zo dňa 13. októbra 2010

k návrhu zákona o položkách s dvojakým použitím
k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. januára 2010 do 30. júna 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady na odškodnenie obetí holokaustu v SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2010
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 509 z 8. júla 2009
k návrhu postupu vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva
k návrhu štatútu Legislatívnej rady vlády SR a zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR
k návrhu na uzavretie Dohody o zvýšení príspevku a dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou SR zastúpenou Ministerstvom financií SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce Slovenskej republiky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov Slovenskej republiky v bankových radách Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy
k návrhu štatútu Fondu národného majetku SR
k návrhu na odvolanie podpredsedov a vymenovanie podpredsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského lesného úradu v Banskej Bystrici
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských úradov životného prostredia
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských pozemkových úradov
k návrhu na odvolanie a voľbu členov rady Slovenského pozemkového fondu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k návrhu na zmenu štatútu Správy štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu mechanizmu rozhodovania o priznaní finančného príspevku rodinám postihnutým povodňami v mesiacoch júl – august 2010
k návrhu na odvolanie prednostov obvodných úradov a na vymenovanie prednostov týchto úradov
k návrhu na vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov krajských školských úradov