Zoznam uznesení zo dňa 20. októbra 2010

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 87)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o kritickej infraštruktúre
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského materiálu týchto druhov a odrôd na trh
k návrhu nariadenia vlády SR o sumách vianočného príspevku v roku 2010
k návrhu na účasť Slovenskej republiky na všeobecnom navýšení kapitálu Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na zmenu účelového použitia finančných prostriedkov, pôvodne určených na financovanie rozvojových projektov Bratislavského kraja v prospech financovania štátnej pomoci – odškodnenie najviac postihnutých farmárov po záplavách
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu slovenských delegácií hraničných komisií so susednými štátmi
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2010
k návrhu na zmenu gestora úloh z uznesenia vlády SR č. 262 zo 14. marca 2007 k Pravidlám implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2011 - 2013
k návrhu na poskytnutie dotácie obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 a zmenu účelu použitia časti kapitálových a iných výdavkov
k návrhu na odvolanie doterajších členov a na vymenovanie nových členov Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu na uzavretie memoránd o porozumení k implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009 – 2014
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov obvodných úradov Senica a Nové Mesto nad Váhom a na doplnenie uznesenia vlády SR č. 569 z 27. augusta 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu a vedúcej služobného úradu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie