Zoznam uznesení zo dňa 27. októbra 2010

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 6. stretnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Haagu, Holandsko, 8. - 10. novembra 2010
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 515 z 11. augusta 2010 k návrhu zabezpečenia zvýšenia kvality vnútorných kontrolných systémov a vykonania mimoriadnych kontrol (auditov) na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v otázkach verejnej bezpečnosti
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch
k návrhu na schválenie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej v Bruseli 18. septembra 2007
k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na IV. štvrťrok 2010
k návrhu štatútu Úverového a záručného výboru vlády SR a návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Úverového a záručného výboru vlády SR
k správe o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike v roku 2009
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 28. - 29. októbra 2010
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2010
k návrhu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a návrhu jeho realizačného projektu 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostov Krajského pozemkového úradu v Trenčíne a Krajského lesného úradu v Nitre
k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu Pezinok
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny