Zoznam uznesení zo dňa 3. novembra 2010

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - nové upravené znenie
k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a EÚ a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO a EÚ a do vojenských štruktúr NATO a EÚ
k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF v Afganistane a na zmenu mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto vojenskej operácii
k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
k návrhu aktualizovanej verzie Národnej tabuľky frekvenčného spektra 2010
k účtovnej závierke Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2009 a návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2009
k správe o posudzovaní Šiestej, siedmej a ôsmej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie pred Výborom OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie
k dodatoku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. C.4. uznesenia vlády SR č. 591/2009 k návrhu na uzavretie protokolu č. 14bis k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
k návrhu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na odvolanie a voľbu predsedu, podpredsedu a členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
k návrhu na odvolanie a vymenovanie hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky a zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky