Zoznam uznesení zo dňa 12. novembra 2010

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu záverečného účtu verejnej správy SR za rok 2009 - aktualizácia podľa finálnych údajov vykázaných v metodike ESA 95
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2010
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 62/2010, 69/2010 a 155/2010 prijatých na 5. a 7. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách
k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 - 2013
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Colného riaditeľstva Slovenskej republiky na obec Slovenské Ďarmoty a obec Abovce
k návrhu Dohody medzi vládou SR, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky na 3. summite EÚ - Afrika v Tripolise (Líbya) v dňoch 29. - 30. 11. 2010
k návrhu na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu SR
k návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Úradu vlády SR, schváleného uznesením vlády SR č. 319 z 12. mája 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k informácii o stave plnenia bodov uznesenia vlády SR č. 666 z 29. septembra 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
k návrhu na zmenu štatútu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity