Zoznam uznesení zo dňa 24. novembra 2010

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
k návrhu medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2011 až 2016
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci december z Plánu práce vlády SR na rok 2010 a úloh č. 3 a 4 v mesiaci november z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2010
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu na ukončenie pôsobenia strážnej čaty ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskej operácii EUFOR - ALTHEA v Bosne a Hercegovine a návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto vojenskej operácie
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR
k správe o možných dopadoch ekologickej katastrofy v Maďarskej republike (havária odkaliska) na životné prostredie v Slovenskej republike a o krokoch, ktoré vláda Slovenskej republiky vykonala
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2010
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 216/2007 a zrušenie uznesenia vlády SR č. 663/2007
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a návrhu na určenie jeho platových náležitostí
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 16. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 6. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Cancún, Mexiko, 29. november – 10. december 2010
k návrhu na odvolanie súčasného a vymenovanie nového splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL so sídlom v Štetíne
k návrhu na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu Rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 396 z 2. mája 2007 k analýze administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013, vo vzťahu k optimalizácii administratívnych kapacít odboru koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity na obdobie 2011 - 2013
k správe o stave zásobníkov ropy na Slovensku - TAJNÉ