Zoznam uznesení zo dňa 1. decembra 2010

k správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2009
k návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2011
k návrhu nariadenia vlády SR o zrušení Vojenského obvodu Javorina
k návrhu štatútu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Stará Ľubovňa, Čadca, Žilina, Zvolen, Trebišov a Bardejov
k návrhu zmien a doplnení postupov pre zastupovanie SR pred súdmi Európskej únie
k návrhu štatútu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
k návrhu na poverenie alternátov na uvedenie alebo odôvodnenie materiálov vlády v Národnej rade SR
k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v roku 2009 a správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2010
k správe o priebehu a výsledkoch X. zasadnutia Medzivládnej slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru 28. 9. 2010 v Bratislave
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov obvodných pozemkových úradov
k návrhu na zmenu účelu použitia prostriedkov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na vymenovanie člena Dozornej komisie Slovenskej televízie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Košiciach a prednostu Krajského školského úradu v Prešove
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 820/2010 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 16. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 6. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Cancún, Mexiko, 29. november – 10. december 2010