Zoznam uznesení zo dňa 8. decembra 2010

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu Protokolu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokol, podpísané v Bratislave 14. februára 1997
k návrhu na ratifikáciu Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci
k aktualizovanej koncepcii rozvoja verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo
k návrhu systému odškodňovania pri mimoriadnych situáciách
k návrhu na doplnenie personálneho zloženia Rady vlády SR pre verejnú správu
k návrhu štatútu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k monitoringu vývoja stanovísk SR k návrhom právnych aktov Európskej únie za obdobie od 1. apríla 2010 do 30. septembra 2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v októbri z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010
k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam EÚ a rozhodnutiam EÚ
k návrhu nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií uzatvorenej formou výmeny osobných listov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bahrajnského kráľovstva o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Alžírskej demokratickej ľudovej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na poukázanie prostriedkov obciam a vyšším územným celkom vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. za obdobie I. polroka 2010
k návrhu na vymenovanie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky ochrany prírody a životného prostredia
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 16. – 17. decembra 2010
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci december z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008, úlohy č. 2 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2009, na zrušenie niektorých úloh uložených ministerke spravodlivosti vo vybraných uzneseniach vlády SR a na zrušenie uznesenia vlády SR č. 917 zo 16. decembra 2009
k návrhu na zrušenie vybraných úloh uložených ministrovi hospodárstva z uznesení vlády SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu Senec
k návrhu, ktorým sa upravuje minimálny limit položky hmotných rezerv v časti energetické médiá - VYHRADENÉ