Zoznam uznesení zo dňa 15. decembra 2010

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku (tlač 197)
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov - nové znenie
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
k návrhu na určenie platových náležitostí vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
k zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2011
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k návrhu plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k návrhu rámcového plánu legislatívnych úloh vlády SR na V. volebné obdobie
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z predchádzajúceho rozpočtového roka
k návrhu na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nedobytnosti niektorých pohľadávok štátu
k návrhu na zmenu štatútu Úverového a záručného výboru vlády Slovenskej republiky, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky z 27. októbra 2010 č. 738 a návrh na vymenovanie člena Úverového a záručného výboru vlády Slovenskej republiky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2011 a dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na december 2010
k návrhu na uzavretie Dohody o zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie ako medzinárodnej organizácie
k návrhu na zmenu gestora úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 219 z 9. apríla 2008 k pravidlám a postupom implementácie programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v znení uznesenia vlády SR č. 655 z 29. septembra 2010
k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011
k návrhu Plánu práce vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie
k návrhu zmeny Investičných zmlúv a modelu financovania prevodu pozemkov v rámci plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Investičných zmlúv uzatvorených s investormi KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis z 5. marca 2004, k návrhu na zníženie štátnych finančných aktív z poskytnutých návratných finančných výpomocí pre Mesto Žilina a návrhu na zmenu termínu splatnosti návratných finančných výpomocí poskytnutých Mestu Žilina
k návrhu na doplnenie Legislatívnych pravidiel vlády SR
k návrhu uznesenia vlády SR na zabezpečenie úloh platobného orgánu v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
k návrhu na určenie platových náležitostí predsedníčke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu Dohody o delimitácii medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského pozemkového úradu v Prešove a v Banskej Bystrici a riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Humennom
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
k správe o ukončení Koncesnej zmluvy a jej dodatku, ktorej predmetom bolo projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzka a údržba úsekov diaľnice D1 Hričovské Podhradie -Dubná Skala
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
k stratégií obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov