Zoznam uznesení zo dňa 12. januára 2011

k návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny
k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky
k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom
k návrhu stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR
k návrhu dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmenám uznesenia vlády SR č. 752 z 21. októbra 2009 v znení uznesenia vlády SR č. 265 z 26. apríla 2010
k štatútu podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
k návrhu na ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti z 18. januára 1990 v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúska o zmene Dohody o zrušení vízovej povinnosti uzavretej formou výmeny nót z 22. decembra 1993 a 14. januára 1994 v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúska o zmene Dohody o zrušení vízovej povinnosti z 15. apríla 1998
k návrhu osnovy analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom príslušných opatrení
k návrhu na vyslovenie súhlasu so znížením základného imania akciovej spoločnosti Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s.
k návrhu cenovej politiky v oblasti vodného hospodárstva
k správe o plnení Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike za roky 2006 - 2010
k správe o plnení Národného programu prevencie obezity v Slovenskej republike za roky 2008 - 2010
k návrhu na zrušenie a zmenu vybraných úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi hospodárstva
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2011
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2010 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2011
k návrhu na predĺženie obdobia obmedzenia nadobúdania poľnohospodárskej pôdy a lesov cudzozemcami
k návrhu na odvolanie a vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu vo Veľkom Krtíši
k návrhu na odvolanie člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou