Zoznam uznesení zo dňa 19. januára 2011

k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky (tlač 177)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 186)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Szilárda Somogyiho, Ľuboša Majera a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 187)
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
k návrhu na zrušenie úlohy č. 9 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na IV. štvrťrok 2010
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k správe o fungovaní spoločností s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR vrátane návrhu na predaj majetkových účastí
k návrhu koncepcie organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky 2011 až 2015
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2011
k návrhu na zmenu a zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi kultúry
k návrhu na zrušenie úlohy č. 12 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Súdnej rady SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu Považská Bystrica
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
k analýze fungovania železničných spoločností Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
k informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007 - 2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ