Zoznam uznesení zo dňa 26. januára 2011

k návrhu na ďalší postup Slovenskej republiky vo veci sťažnosti T. W. a G. M. proti Slovenskej republike podanej Výboru OSN pre ľudské práva - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Telekomunikačného úradu SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 16 v septembri z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010
k návrhu poslancov Národnej rady SR Martina Fronca, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(tlač 181)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Štefana Kužmu a Martina Pada na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 183)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Gábora Gála, Pavla Kuboviča a Szilárda Somogyiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 149)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Radoslava Procházku, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 159)
k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2011
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2011
k návrhu na uskutočnenie rozšíreného summitu predsedov vlád krajín V4+ Nemecka, Rakúska a Ukrajiny (Bratislava, 15. február 2011)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k Národnému programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2011
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Maďarskej republiky vedenej predsedom vlády Maďarskej republiky Viktorom Orbánom v Slovenskej republike 28. januára 2011
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci pri výstavbe, prevádzke, údržbe, rekonštrukcii a obnove prevádzky po výpadku potrubia pre prenos uhľovodíkov prechádzajúceho spoločnými štátnymi hranicami
k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady SR č. 198/2010 a 266/2010 prijatých na 9. schôdzi Národnej rady SR
k návrhu na zmenu termínu bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 902 z 15. decembra 2010