Zoznam uznesení zo dňa 2. februára 2011

k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na zrušenie úlohy v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 880 z 3. decembra 2008 a úlohy č. 3 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010
k návrhu na odvolanie a vymenovanie národného koordinátora zahraničnej pomoci
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu v znení nariadenia vlády SR č. 113/2009 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
k návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
ku koncepčným zámerom migračnej politiky SR na obdobie rokov 2011 – 2015 (aktualizácia Koncepcie migračnej politiky SR)
k návrhu na uzavretie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 3. a 4. februára 2011
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2011
k návrhu na zvýšenie celkových rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia areálu UK, Mlynské luhy, Bratislava
k revízii budovania eGovernmentu (strednodobý plán implementácie priorít)
k návrhu na realokáciu štrukturálnych fondov
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ