Zoznam uznesení zo dňa 16. februára 2011

k návrhu poslankyne Národnej rady SR Kataríny Cibulkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226)
k návrhu zákona o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky
k návrhu Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014
k vyhodnoteniu plnenia Aktualizovaného harmonogramu úloh k programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam na roky 2008 – 2010 a návrhu na predĺženie úloh na roky 2011 – 2015
k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády, uložených podpredsedovi vlády a ministrovi financií
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády SR č. 155/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 169/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 147/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch
k návrhu na upísanie 3842 akcií splatných na požiadanie Európskej banky pre obnovu a rozvoj Slovenskou republikou v súvislosti so zvýšením kapitálu Európskej banky pre obnovu a rozvoj
k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR na úhradu časti výdavkov súvisiacich s pripojením Slovenskej republiky k Schengenskému informačnému systému druhej generácie (SIS II)
k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na úhradu časti nákladov súvisiacich s realizáciou opatrení na zabezpečenie fungovania integrovaného záchranného systému
k správe o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2010
k zameraniu zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2011
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na február 2011
k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie vytvorenej na implementáciu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na odvolanie a vymenovanie tajomníka Legislatívnej rady vlády SR
k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2011
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ
k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ