Zoznam uznesení zo dňa 2. marca 2011

k návrhu poslancov Národnej rady SR Pavla Abrhana, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov (tlač 228)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Ivana Štefanca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (tlač 224)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 209)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
k návrhu štatútu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
k návrhu štatútu Ministerskej rady a návrhu na zrušenie niektorých poradných orgánov vlády SR
k návrhu Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR
k návrhu opatrenia na zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty
k návrhu na vykonanie cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 11
k návrhu na zmenu vzorových stanov akciovej spoločnosti v pôsobnosti rezortu zdravotníctva schválených uznesením vlády SR č. 833 z 19. októbra 2005
k analýze činností Úradu jadrového dozoru SR vo vzťahu k zvýšeniu efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšeniu stavu verejných financií
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na zrušenie úlohy č. 1 pre podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na IV. štvrťrok 2010
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
k návrhu na určenie funkčného platu splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o kolektívnom investovaní
k návrhu zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na systémy zabraňujúce rozstreku pre určité kategórie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády SR č. 407/2009 Z. z.
k návrhu na podpis Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa
k návrhu na zmenu bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 187 zo 17. marca 2010 k návrhu na uzavretie Dohody o ukončení dohody o poskytovaní letových prevádzkových služieb a prevádzke zariadení organizáciou EUROCONTROL v stredoeurópskom oblastnom stredisku riadenia letových prevádzkových služieb v hornom vzdušnom priestore (CEATS) z 27. júna 1997 a zvláštnej dohody o uplatnení článku 6 dohody CEATS
k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej
k návrhu na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
k návrhu štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
k návrhu pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu
k správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie
k informácii o prezentácii SR na svetovej výstave EXPO Šanghaj 2010
k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
k návrhu na doplnenie Legislatívnych pravidiel vlády SR
Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2011
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k preventívnym protipovodňovým opatreniam v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu na zriadenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 v rámci Regionálneho operačného programu na Ministerstve kultúry SR