Zoznam uznesení zo dňa 9. marca 2011

k návrhu na notifikáciu orgánu na prevenciu korupcie podľa článku 6 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31. októbra 2003
k stratégii riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014
k návrhom na zmeny v systéme financovania podpory bývania v SR
k návrhu na systémové riešenie poistenia majetku štátu v komerčných poisťovniach
k súhrnnej správe o plnení opatrení vyplývajúcich z Koncepcie integrácie cudzincov v SR za rok 2010
k oceneniu športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2010
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov (tlač 195)
k návrhu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady SR a vlády SR v záležitostiach Európskej únie (tlač 194)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády SR č. 184/2010 Z. z.
k návrhu na ukončenie platnosti medzivládnych zmlúv o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny a medzivládnej zmluvy o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín vo vzájomných vzťahoch so Slovenskou republikou v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie
k návrhu koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
k analýze stavu protipovodňovej ochrany SR vrátane stavu realizácie povodňového varovného a predpovedného systému
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 11. marca 2011
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2011
k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc
k návrhu prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
k návrhu na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Úradu vlády SR