Zoznam uznesení zo dňa 16. marca 2011

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010
k programu revitalizácie železničných spoločností
k návrhu zámerov rozvoja Letiska Bratislava
k návrhu identifikujúcemu činnosti, ktoré môžu byť v Zbore väzenskej a justičnej stráže vykonávané civilnými zamestnancami
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR
k návrhu stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry
k návrhu na poverenie ministra vnútra vymenovať slovenskú časť Spoločnej slovensko-tureckej medzivládnej komisie pre starostlivosť o vojnové hroby
k návrhu na schválenie Protokolu o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní biologickej a krajinnej diverzity k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 24. a 25. marca 2011
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2011
k návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2011 – 2012
k návrhu na zriadenie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Krajského úradu životného prostredia v Trnave
k návrhu na zjednodušenie administratívnych povinností občanov a právnických osôb pri styku s orgánmi štátnej správy
k návrhu, ktorým sa upravujú minimálne limity, orientačné cieľové stavy, zmena skladby a doplnenie položky hmotných rezerv v časti potravinárske komodity