Zoznam uznesení zo dňa 23. marca 2011

k analýze efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosť niektorých právnických profesií
k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre dopravnú infraštruktúru
k návrhu na zrušenie uznesení vlády SR a niektorých úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a úlohy č. 8 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2010
k návrhu na doplnenie bodu A.2 uznesenia vlády SR č. 396/2007 na zrušenie uznesenia vlády SR č. 824/2010 a na zníženie počtu administratívnych kapacít odboru koordinácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 161/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 404/2005 Z. z. o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 328/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 125/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády SR č. 180/2007 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 330/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení namontované na zadnej časti úzkorozchodných poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 154/2007 Z. z
k návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro
k informatívnej správe o efektívnosti výsledkov získaných plnením 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015
k návrhu na zmenu gestora úlohy v bode C.3 uznesenia vlády SR č. 776 zo 4. novembra 2009
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
k návrhu na vymenovanie profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky do prvej generálskej hodnosti a na povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vyšších generálskych hodností - NESPRÍSTUPŇOVAŤ