Zoznam uznesení zo dňa 30. marca 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na účasť delegácie SR na 5. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v Ženeve, Švajčiarsko, 25. - 29. apríla 2011.
k návrhu účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Bratislava, 25. - 27. máj 2011
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2011 - 2016
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2011
k aktualizovanej Národnej pozícii SR k Stratégii EÚ pre dunajský región a návrhu jej koordinácie
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Honeywell Turbo, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 71, Bratislava 821 05, Slovenská republika
k návrhu na vymenovanie zástupcu SR v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva