Zoznam uznesení zo dňa 6. apríla 2011

k aktuálnym otázkam miestnej samosprávy
k návrhu zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
k analýze možností zvýšenia príjmov z odvodu z hazardných hier
k správe o prioritách vyplývajúcich z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2011 pre Slovenskú republiku
k návrhu na zmenu a zrušenie uznesení vlády SR v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2011
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na prijatie Vyhlásenia Národnej rady SR k aktuálnym slovensko-maďarským vzťahom (tlač 311)
k úsporným opatreniam v oblasti verejných financií
k návrhu na zmeny v daňovom a odvodovom systéme