Zoznam uznesení zo dňa 13. apríla 2011

k návrhu Dohody medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vojnových hroboch
k vytvoreniu legislatívnej a administratívno-technickej platformy pilotného projektu Kontraktačnej autority na Ministerstve financií SR
k Poštovej politike do roku 2014
k správe o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006 a iných finančných nástrojov za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010
k vyhodnoteniu plnenia opatrení Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020
k súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2010
ku Koncepcii väzenstva SR na roky 2011 až 2020
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
k návrhu na ratifikáciu Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach Slovenskou republikou
k návrhu opatrení na zvýšenie kontroly vo vybraných podnikoch s vplyvom štátu a zlepšenie ich výsledkov hospodárenia vo vzťahu k rozpočtu verejnej správy
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2011
k správe o realizácii opatrení na riešenie zadlženosti zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni