Zoznam uznesení zo dňa 20. apríla 2011

k národnému programu reforiem SR 2011 až 2014
k programu stability SR na roky 2011 až 2014
k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva financií SR
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o bode hraničného prepojenia rýchlostnej cesty R4 v úseku Košice – Milhosť – štátna hranica a rýchlostnej cesty M30 v úseku štátna hranica – Tornyosnémeti – Miškovec (Miskolc)
k návrhu na uzatvorenie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Mongolska o medzinárodných zmluvách, ktorými sa riadia slovensko – mongolské dvojstranné vzťahy
k správe o plnení Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 - 2010
k návrhu na zrušenie úloh z uznesenia vlády SR č. 405 z 9. júna 2010, uložených ministrovi životného prostredia
k návrhu na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2011
k návrhu na zmenu bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 159 z 2. marca 2011
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z predchádzajúcich rozpočtových rokov