Zoznam uznesení zo dňa 4. mája 2011

k návrhu Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 245)
k návrhu koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty
k návrhu koncepcie boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach
k návrhu koncepcie boja proti daňovým únikom v oblasti dane z práce
k správe o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 31. 12. 2010
k návrhu na uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej
k návrhu účasti delegácie SR na 16. kongrese Svetovej meteorologickej organizácie, Ženeva, Švajčiarsko, 16. máj - 3. jún 2011
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2011
k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2010
k návrhu na podpis Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou s výhradou ratifikácie