Zoznam uznesení zo dňa 15. apríla 2009

k návrhu na zmenu štatútu Komisie pre vedomostnú spoločnosť
k správe o plnení úloh Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v SR a úloh Akčného plánu na roky 2008 až 2013
k návrhu Stratégie rozvoja osvetovej činnosti
k návrhu na prijatie delegácie vlády Kórejskej republiky vedenej predsedom vlády Han Seung-soo v Slovenskej republike 22. - 23. apríla 2009
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2009
k návrhu na zmenu Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
k správe o činnosti Cenovej rady vlády SR a o navrhovaných opatreniach na posilnenie cenovej stability a na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1223 zo 6. novembra 2002
k návrhu na prijatie oficiálnej delegácie vlády Slovinskej republiky vedenej predsedom vlády Slovinskej republiky Borutom Pahorom v Slovenskej republike 20. apríla 2009
k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Rady pre reguláciu
k návrhu na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP
k návrhu na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1