Zoznam uznesení zo dňa 11. mája 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014
k návrhu marketingovej stratégie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 2011 - 2013
k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013
k návrhu Inovačnej politiky na roky 2011 až 2013 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
k analýze počtu evidovaných výhradných ložísk energetických surovín v Bilancii zásob nerastných surovín na základe ich reálnej využiteľnosti v dlhodobejšej perspektíve
k správe o vyhľadávaní a prieskume rudných surovín
k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území SR v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (EOD COE)
k súhrnnej správe o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky SR na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2010
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na odvolanie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 100. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 1. - 17. júna 2011
k návrhu na doriešenie personálnych zmien v Komisiách pre spoluprácu na hraničných vodách so susednými štátmi v súvislosti s personálnymi zmenami v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p.
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2011