Zoznam uznesení zo dňa 18. mája 2011

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktivitám vlády a parlamentu Maďarskej republiky voči Slovenskej republike (tlač 371)
k návrhu koncepcie reformy daňovo-odvodového systému
k návrhu na podpis Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
k návrhu na podpis Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
k návrhu Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2011 - 2014
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou v Slovinskej republike 30. mája 2011
k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenského cvičenia v 1. polroku 2011
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k správe o priebehu a výsledkoch 5. posudzovania Národnej správy SR v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti 4. - 14. apríla 2011 vo Viedni
k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2010
k návrhu Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2010
k problematickým oblastiam implementácie operačných programov a horizontálnych priorít Národného strategického referenčného rámca
k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010
k návrhu na zníženie štátnych finančných aktív z dôvodu vzájomného započítania pohľadávok štátu z titulu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci Železniciam SR s časťou nevysporiadaných strát vzniknutých Železniciam SR v minulých obdobiach
k správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. septembra do 31. decembra 2010
k schvaľovaniu dotácií Environmentálnym fondom na rok 2011 v rozsahu stanovenom štátnym rozpočtom
k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik so sídlom v Pliešovciach, odštepný závod Malacky
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na V. stretnutí Konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre niektoré nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, Ženeva, Švajčiarsko, 20. - 24. jún 2011
k návrhu na odvolanie a menovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa SR v Dunajskej komisii
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2011
k návrhu na poukázanie prostriedkov obciam a vyšším územným celkom vyplývajúcich z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov za obdobie II. polroka 2010