Zoznam uznesení zo dňa 26. mája 2011

k návrhu štatútu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 258/1993 Z. z. o Železniciach SR v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom
k návrhu účasti delegácie SR na piatom stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu a zároveň prvom stretnutí strán Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení v Ženeve, Švajčiarsko, 20. – 23. júna 2011
k návrhu štatútu Ministerstva životného prostredia SR
k informácii o stave prác na prepojení ropovodu Družba s rafinériou Schwechat (ropovod BSP) a o plnení Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti energetiky medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva a práce Rakúska
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2011
k návrhu personálneho zabezpečenia Útvaru splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku pri Ministerstve financií SR
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva kultúry SR
k povinnosti využívať účelové zariadenia v majetku štátu na zabezpečenie aktivít ministerstiev, ich podriadených organizácií a ostatných orgánov štátnej správy