Zoznam uznesení zo dňa 1. júna 2011

k návrhu zákona o elektronických komunikáciách
k návrhu na zmenu štatútu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
k analytickej správe o činnosti a postavení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v kontexte inštitucionálnej ochrany ľudských práv v SR
k návrhu analýzy systému podpory obnoviteľných zdrojov energie a návrh na jeho prehodnotenie
k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR
k návrhu záverečného účtu verejnej správy SR za rok 2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesenia vlády SR č. 41 zo 16. januára 2008, uložených ministerke spravodlivosti - NESPRÍSTUPŃOVAŤ
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2011
k návrhu na zmenu gestora úlohy v bode C.14 uznesenia vlády SR č. 188 zo 16. marca 2011
k návrhu na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch
k návrhu Sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry