Zoznam uznesení zo dňa 8. júna 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády SR č. 185/2010 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa
k správe o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2010
k správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2010
k návrhu zákona o finančnej správe
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o tabakových výrobkoch
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku
k návrhu na uzavretie Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb
k návrhu koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014
k návrhu na zmenu bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 825 z 12. novembra 2008 k návrhu na zloženie delegácie expertov SR k príprave novej Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o štátnej hranici
k návrhu dodatku Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 až 2011 - aktualizácia aktivít za rok 2011
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2011
k návrhu na dočasné zabezpečenie kompenzácie za škody spôsobené Ministerstvom obrany SR pri poskytovaní letových prevádzkových služieb pre civilnú letovú prevádzku na letisku Sliač
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na uskutočnenie summitu predsedov vlád krajín V4 (Bratislava, 16. jún 2011)
k petícii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek