Zoznam uznesení zo dňa 15. júna 2011

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov (tlač 362)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov (tlač 339)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 338)
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky
k návrhu na uzavretie Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Čínskej republiky (Taiwan) o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
k návrhu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ
k návrhu na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Skuteckého 7, Banská Bystrica
k návrhu Pravidiel pre zastupovanie Slovenskej republiky v predsúdnej fáze konania vedeného podľa článku 258, článku 259 a článku 260 Zmluvy o fungovaní EÚ
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2011
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch
k zámeru právneho riešenia technických požiadaviek a hygienických požiadaviek na občasné bitúnky a rozrábkarne
k zámeru právneho riešenia výroby a predaja prvotných produktov a potravín rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľov
k návrhu na obnovenie štipendia M. R. Štefánika – štipendijného programu na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe
k návrhu na zmenu štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
k návrhu aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany