Zoznam uznesení zo dňa 22. júna 2011

k návrhu poslanca Národnej rady SR Andreja Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce (tlač 332)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Ondreja Dostála, Petra Zajaca, Petra Osuského a Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 364)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Ľudovíta Jurčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 352)
k návrhu poslanca Národnej rady SR Igora Sidora na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 333)
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
k návrhu na vykonanie cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 11 a na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 12
k návrhu na vymenovanie členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja dopĺňajúcich doterajšie Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja
k návrhu na zmenu Komisie pre zonáciu chránených území schválenej uznesením vlády SR č. 815 z 18. novembra 2009
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady v Bruseli 23. - 24. júna 2011
k návrhu na zrušenie úlohy č. 3 v mesiaci marec z Plánu práce vlády SR na rok 2011
k návrhu účasti delegácie SR na 4. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) v Kišiňove, Moldavsko, 29. jún až 1. júl 2011
k návrhu na zrušenie úlohy v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 297 z 12. mája 2010 k návrhu na určenie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy ako subjektov hospodárskej mobilizácie a určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z.
k dodatku č. 4 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2011
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ugandskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
k návrhu účasti delegácie SR na 37. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO
k návrhu na uzavretie Dodatku k Rámcovej zmluve o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji
k návrhu na uzavretie Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu