Zoznam uznesení zo dňa 6. júla 2011

k programu pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014
k návrhu zámerov fungovania malých letísk
k rozvojovému programu priorít verejných prác na roky 2012 až 2014
k návrhu opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore
k aktualizácii dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (Stratégia Fénix)
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany Trenčín
k informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v I. polroku 2011 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v II. polroku 2011
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o povinných deponátoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a slovenských audiovizuálnych diel
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády SR č. 441/2010 Z. z.
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
k návrhu na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu
k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k návrhu zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády SR
k návrhu Národného plánu riadenia kontroly hraníc SR na roky 2011 až 2014
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 569/2001 z 20. 6. 2001 o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, so sídlom v Bratislave v znení rozhodnutia vlády SR č. 681 zo 7. 9. 2005
k návrhu na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 686/2001 z 18. 7. 2001 o privatizácii podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik, so sídlom v Žiline v znení rozhodnutia vlády SR č. 682 zo 7. 9. 2005
k návrhu na vydanie rozhodnutia podľa § 28 ods. 9 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení rozhodnutie vlády SR č. 772 z 5. 10. 2005 o spôsobe naloženia s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR (100 % podiel základného imania) na podnikaní spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., so sídlom v Košiciach
k priebežnej správe o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a aktualizácii úloh
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie
ku koncepcii zabezpečenia a zavedenia DRG systému
k plánu kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2012
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2011
k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu
k návrhu na poukázanie prostriedkov vybraným obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou po 1. 7. 2002 a vyšším územným celkom na financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi
k návrhu politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR
k správe o príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny
k systému riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
k návrhu poslancov Národnej rady SR Roberta Fica a Vladimíra Faiča na prijatie uznesenia Národnej rady SR k zabezpečeniu záujmov Slovenskej republiky pri uskutočnení opatrení vyplývajúcich z tretieho energetického balíčka Európskej únie (tlač 411)