Zoznam uznesení zo dňa 13. júla 2011

k návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu Obvodného úradu Rožňava
k návrhu na odvolanie z funkcie a vymenovanie do funkcie tajomníka Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
k návrhu kandidátov na vymenovanie člena Rady pre reguláciu
k návrhu na vymenovanie za člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
k návrhu na zrušenie bodu A.3 uznesenia vlády SR č. 552 z 2. júla 2003
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2011
k návrhu systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región
k návrhu na použitie majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako vkladu do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
k predbežnej informácii o vývoji rozpočtu verejnej správy v roku 2011