Zoznam uznesení zo dňa 10. augusta 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z.
k návrhu zákona o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste
k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011 - návrh zmien a doplnkov č. 1 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
k návrhu účasti delegácie SR na 19. valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO v Gyeongju, Kórejská republika 8. - 14. 10. 2011
k správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2011 a predikcia vývoja do konca roka
k návrhu Registra účtovných závierok
k návrhu strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike
k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Svidník a Zvolen
k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich so schengenským hodnotením SR v rokoch 2012 a 2013
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na mimoriadnom zasadnutí členských štátov eurozóny v Bruseli 21. júla 2011
k návrhu na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
k revidovanému národnému akčnému plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 - 2015
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 667 zo 6. októbra 2010
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci august z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2011
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov