Zoznam uznesení zo dňa 24. augusta 2011

k návrhu zabezpečenia koordinácie politiky súdržnosti EÚ po roku 2013
k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR v správe Colného riaditeľstva SR na obec Makov
k vyhodnoteniu pôsobenia ozbrojených síl SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2010 s výhľadom na roky 2011 - 2013
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 23/2007 Z. z. o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 66/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie najväčšej konštrukčnej rýchlosti a technických požiadavkách na nákladné plošiny poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 108/2011 Z. z.
k systému financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014
k východiskám strategického hodnotenia obrany Slovenskej republiky
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o rozšírení konzulárneho obvodu Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong formou výmeny nót
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na august 2011
k správe o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2010, aktualizácii výkonu štátnej politiky na rok 2011 a návrhu programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2012
k návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
k návrhu na poskytnutie dotácie na rozvoj regiónu Prešovského kraja