Zoznam uznesení zo dňa 31. augusta 2011

k návrhu zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2012, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu na poverenie vyjednávačov a signatárov kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012, uzatváranej podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
k návrhu aktualizovanej verzie Národnej tabuľky frekvenčného spektra 2011
k návrhu migračnej politiky SR s výhľadom do roku 2020
k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády SR s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenského cvičenia v 2. polroku 2011
ku koncepcii rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže
k aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu
k návrhu Národnej správy SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
k návrhu na účasť delegácie SR na 55. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni 19. až 23. septembra 2011
k návrhu účasti delegácie SR na 24. generálnej konferencii pre váhy a miery v Paríži 17. až 21. 10. 2011
k návrhu účasti delegácie SR na 66. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie
k správe o priebehu a výsledkoch samitu predsedov vlád krajín V4 vrátane stretnutia predsedov vlád krajín V4 a Moldavska 16. 6. 2011 v Bratislave
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2011
k návrhu na uzavretie Dohody o zmene Rámcovej dohody medzi vládou SR a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie