Zoznam uznesení zo dňa 7. septembra 2011

k návrhu na uzavretie Dodatku k Rámcovej zmluve o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k analýze fungovania štátnej podpory baníctva
k správe o plnení Akčného plánu na roky 2008 - 2011 a návrhu Akčného plánu na roky 2012 - 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 - 2014
k návrhu na zrušenie bodov C.2 a C.3 uznesenia vlády SR č. 170 zo 4. marca 2009
k návrhu druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR