Zoznam uznesení zo dňa 21. septembra 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu na uskutočnenie oficiálnej návštevy predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej v Chorvátskej republike 26. septembra 2011
k návrhu účasti delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na summite Východného partnerstva 29. - 30. septembra 2011 vo Varšave
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na september 2011
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2010
k správe o lesnom hospodárstve v SR za rok 2010
k návrhu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov