Zoznam uznesení zo dňa 28. septembra 2011

k návrhu nariadenia vlády SR o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
k systémovému prístupu štátu pri nákupe licencií SAP
k návrhu štatútu Rady vlády SR pre inovácie
k návrhu postupu vo veci, o ktorej koná Európsky súd pre ľudské práva - NESPRÍSTUPŇOVAŤ
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2011
k informácii o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia
k návrhu vzorovej zakladateľskej listiny a vzorových stanov akciovej spoločnosti v pôsobnosti rezortu zdravotníctva
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe štátnych príspevkových organizácií: Fakultná nemocnica Trnava, Detská fakultná nemocnica Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy ako vkladu pri založení akciových spoločností: Fakultná nemocnica Trnava, a. s., Detská fakultná nemocnica Košice, a. s., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, a. s., Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, a. s., Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, a. s., ktorých jediným zakladateľom je štát podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe štátnych príspevkových organizácií: Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, Psychiatrická liečebňa Sučany, Liečebňa dlhodobo chorých Štiavnička, Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej ako vkladu pri založení akciových spoločností: Fakultná nemocnica Nitra, a. s., Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, a. s., Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, a. s., Psychiatrická liečebňa Sučany, a. s., Liečebňa dlhodobo chorých Štiavnička, a. s., Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, a. s., Národné rehabilitačné centrum Kováčová, a. s., ktorých jediným zakladateľom je štát podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu na použitie majetku vo vlastníctve štátu v správe štátnych príspevkových organizácií: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Národný onkologický ústav, Detská ozdravovňa Kremnické Bane, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya Kremnica, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Detská ozdravovňa Železnô, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Fakultná nemocnica Trenčín, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Psychiatrická nemocnica Hronovce ako vkladu pri založení akciových spoločností: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, a. s., Národný onkologický ústav, a. s., Detská ozdravovňa Kremnické Bane, a. s., Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, a. s., Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya v Kremnici, a. s., Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, a. s., Detská ozdravovňa Železnô, a. s., Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, a. s., Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, a. s., Fakultná nemocnica Trenčín, a. s., Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, a. s., Psychiatrická nemocnica Hronovce, a. s., ktorých jediným zakladateľom je štát podľa § 13a ods. 5 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
k návrhu na uzavretie Konštituenčnej dohody guvernérov Európskej banky pre obnovu a rozvoj štátov Českej republiky, Maďarskej republiky, Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky a Dohody o financovaní s cieľom spolufinancovania dvoch pozícií poradcov v rámci Kancelárie riaditeľa pre Českú republiku, Maďarskú republiku, Slovenskú republiku a Chorvátsku republiku
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov