Zoznam uznesení zo dňa 13. apríla 2005

k návrhu poslanca Národnej rady SR Ľubomíra Lintnera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (tlač 1056)
k návrhu poslankyne Národnej rady SR Márie Sabolovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (tlač 1062)
k návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka a Dušana Čaploviča na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 1055)
k návrhu zákona o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu v znení neskorších predpisov
k návrhu koncepcie výstavby a rekonštrukcie colných priechodov na vonkajších hraniciach Európskej únie na obdobie rokov 2005 až 2010
k vyhodnoteniu plnenia opatrení na realizáciu lisabonskej stratégie v podmienkach Slovenskej republiky – stav k 28. februáru 2005
k správe o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2004
k Národnej stratégii pre širokopásmový prístup v Slovenskej republike
k návrhu koncepcie privatizácie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
k návrhu na finančné a organizačné zabezpečenie Ústredných osláv 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 1207 z 19. decembra 2001
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 2005
k návrhu zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k správe o stave transpozičného deficitu smerníc a harmonogramu jeho odstránenia
k návrhu na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky po lehote splatnosti voči Alžírskej ľudovej a demokratickej republike spoločnosťou Lentimex International, s. r. o. Bratislava
k návrhu Všeobecnej koordinačnej smernice pre zahraničnú pomoc poskytovanú Európskou úniou a jej členskými štátmi a Smernice k príprave a realizácii programu PHARE a Prechodného fondu (Transition Facility)
k návrhu na zmenu v systemizácii štátnych zamestnancov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR
k návrhu na zmenu termínov úloh B.1 až B.3 a zrušenie úlohy B. 4 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 161 z 25. februára 2004