Zoznam uznesení zo dňa 5. októbra 2011

k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
k správe o implementácii a čerpaní operačného programu INTERACT II k 30. 6. 2011
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 v znení výmeny nót z 10. septembra 2008 a 15. septembra 2008
k návrhu systému riadenia a kontroly využitia prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie
k návrhu na určenie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR ako subjektov hospodárskej mobilizácie a určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 8 písm. a) a § 10 písm. a) zákona č. 179/2011 Z. z.
k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 36. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO, Paríž, 25. 10. – 10. 11. 2011
k návrhu na zrušenie úlohy B.9 z uznesenia vlády SR č. 266/2008 uloženej ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2011
k návrhu na vymenovanie predsedu Protimonopolného úradu SR
k návrhu na odvolanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci
k návrhu na podpísanie Protokolu k Dohovoru o vybudovaní a prevádzkovaní Európskeho zariadenia röntgenového lasera na voľných elektrónoch (European X-Ray Free Electron Laser Facility) o pristúpení vlády Španielskeho kráľovstva
k návrhu na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou a Maďarskou republikou