Zoznam uznesení zo dňa 12. októbra 2011

k návrhu na uzavretie Dodatku k Rámcovej zmluve o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji
k návrhu poslancov Národnej rady SR Martina Fronca, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 463)
k návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012
k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014
k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2012 až 2014
k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky SR na rok 2012
k návrhu rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na roky 2012 až 2014
k programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2014
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra SR z rozpočtových rokov 2009 a 2010
k stratégii celoživotného vzdelávania 2011
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti kultúry
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2011
k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2012 a rozpočtovému výhľadu na roky 2013 a 2014
k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
k návrhu na vymenovanie predsedu Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
k návrhu systemizácie policajtov v štátnej službe a limitu počtu zamestnancov na rok 2012 v kapitole štátneho rozpočtu Slovenská informačná služba