Zoznam uznesení zo dňa 19. októbra 2011

k návrhu na ukončenie platnosti Dohovoru o zriadení Medzinárodnej únie pre uverejňovanie colných sadzieb podpísaného v Bruseli 5. júla 1890, Protokolu upravujúceho Dohovor podpísaný 5. júla 1890 v Bruseli o zriadení Medzinárodnej únie pre uverejňovanie colných sadzieb, vykonávacieho nariadenia k dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná kancelária pre uverejňovanie colných sadzieb, ako aj Záverečného protokolu podpísaného 16. decembra 1949 v Bruseli
k pravidlám financovania finančných opráv z nezrovnalostí zistených Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov alebo národnými orgánmi Slovenskej republiky v rámci predvstupových fondov PHARE, ISPA, SAPARD, Prechodný fond a povstupových fondov Štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
k návrhu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009
k návrhu účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady a na zasadnutí členských štátov eurozóny 23. októbra 2011 v Bruseli
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na október 2011
k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2012 - 2014
k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 a informácii o stave ukončovania projektov ISPA/Kohézny fond a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006
k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2012