Zoznam uznesení zo dňa 2. novembra 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc
k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973
k návrhu na prijatie zmien Ústavy ITU prijatých na konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare (Mexiko)
k návrhu na prijatie zmien Dohovoru ITU prijatých na konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare (Mexiko)
k návrhu na členstvo Slovenskej republiky v Európskej agentúre pre rozvoj špeciálneho vzdelávania
k správe o stave realizácie geologických, sanačných a monitorovacích prác v lokalitách poškodených činnosťou bývalej Sovietskej armády s konkretizáciou postupu prác a finančných nárokov na nasledujúci rok
k návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov účelovo určených pre Rozhlas a televíziu Slovenska na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z.
k návrhu na zrušenie úlohy v bode C.11 uznesenia vlády SR č. 198 z 24. marca 2010 a úloh v bode B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 343 z 26. mája 2011
k návrhu na zrušenie úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 267 z 1. apríla 2009 uloženej ministrovi financií
k návrhu na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
k návrhu účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na stretnutí hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EÚ 27 a na zasadnutí členských štátov eurozóny 26. októbra 2011 v Bruseli
k návrhu na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov
k okamžitému zastaveniu a nepokračovaniu v predajoch majetku v Správe štátnych hmotných rezerv SR
k návrhu na odvolanie predsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv SR