Zoznam uznesení zo dňa 9. novembra 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o cestnej doprave
k návrhu zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach
k návrhu zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k návrhu nariadenia vlády SR o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
k návrhu na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení kapitálu Rozvojovej banky Rady Európy
k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených 1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
k návrhu na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rozpočtových rokov 2007 a 2009 v kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR
k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2011
k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2011
k návrhu na vymenovanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci
k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy
k návrhu na zmenu termínu plnenia úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 675 z 19. októbra 2011