Zoznam uznesení zo dňa 16. novembra 2011

k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov
k návrhu na uzatvorenie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
k návrhu na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci október z Plánu práce vlády SR na rok 2011
k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi životného prostredia
k návrhu na zrušenie úlohy č. 18 na mesiac september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k návrhu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch
k návrhu na redukciu a efektívnejšie využívanie účelových zariadení v správe ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a ich podriadených organizácií
k návrhu na určenie funkčného platu predsedovi Protimonopolného úradu SR
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583)
k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 567 z 24. augusta 2011
k návrhu na zrušenie niektorých nesplnených úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011
k návrhu na vyslovenie súhlasu so späťvzatím vládneho návrhu zákona o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve (tlač 503) z rokovania Národnej rady SR
k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2011