Zoznam uznesení zo dňa 18. júna 2003

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Pálovi Csákymu (tlač 291)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR Ivanovi Miklošovi (tlač 292)
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o obchodných reťazcoch (tlač 232)
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
k Finančnému memorandu ISPA pre rok 2003 pre projekt Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam
k návrhu nového štatútu Ministerskej rady vlády SR
k návrhu na zapojenie SR do komunitárneho programu IDA
k správe o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v roku 2003 a východiskám pre jej ďalší rozvoj
k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Rekonštrukcia objektu č. 20 Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1339 z 11. decembra 2002
k návrhu na zrušenie úlohy B.1.16 uznesenia vlády SR č. 1358/2002 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2003 v mesiaci september
k návrhu na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR a B.1.4 prílohy k uzneseniu vlády SR č. 21 z 12. januára 2000
k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2003
k Stálej konferencii SR a zahraniční Slováci 2003 (vykonávací projekt na rok 2003)
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2003
k návrhu na uskutočnenie summitu predsedov vlád krajín V4 v SR 24. a 25. júna 2003
k návrhu organizačného zabezpečenia výjazdového zasadnutia Rady OECD v Slovenskej republike
k návrhu delimitačného protokolu v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti vodného hospodárstva a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb z Ministerstva pôdohospodárstva SR na Ministerstvo životného prostredia SR
k návrhu na personálne a finančné posilnenie Úradu pre štátnu službu vyplývajúcemu z Analýzy praktického uplatňovania zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na zriadenie Riadiaceho výboru pre potreby koordinácie Schengenského prechodného fondu
k návrhu na predĺženie pôsobenia ženijnej jednotky ozbrojených síl SR v operácii Trvalá sloboda v Afganistane