Zoznam uznesení zo dňa 23. novembra 2011

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z. z.
k návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 27. valnom zhromaždení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) 21. – 30. novembra 2011 v Londýne
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Secop s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ASPEL SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Michalská 2367/89, 060 01 Kežmarok
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Michalská 2390/22, 060 01 Kežmarok
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť CELLTEX Hygiene s. r. o., so sídlom Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Behr Slovakia s. r. o., so sídlom Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Gallai&Wolff s. r. o., so sídlom Križovatka 5, 969 01 Banská Štiavnica
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre Johnson Controls Lučenec, s. r. o., Námestie republiky 26, Lučenec 984 01
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o., so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, Slovenská republika
k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o., so sídlom Cestárska 1, 010 01 Žilina
k návrhu na vymenovanie za člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2011
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (tlač 556)
k návrhu účasti delegácie SR na 17. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 7. zasadnutí zmluvných strán Kjótskeho protokolu, Durban, Južná Afrika, 28. november – 9. december 2011
k návrhu na zabezpečenie účasti delegácie SR na 14. zasadnutí Generálnej konferencie UNIDO, ktorá sa uskutoční 28. novembra – 2. decembra 2011 vo Viedni
k návrhu zoznamu prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry